Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden van Vlindertijd burgerlijke vennootschap onder de vorm van een gewone commanditaire vennootschap, gevestigd te 8870 Izegem, Roeselaarsetraat 33/1 met ondernemingsnummer 0677.896.376

 

 1. De diensten worden geleverd op de locatie waar Vlindertijd gevestigd is, tenzij anders is overeen gekomen.
 2. Een opdracht komt tot stand door schriftelijke of mondelinge aanmelding en/of het maken van een afspraak.
 3. De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de mutualiteit van de cliënt hanteert, ligt geheel bij de cliënt zelf.
 4. Er betaling mogelijk via bankoverschrijving, cash en payconiq. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is de cliënt in verzuim. Vlindertijd stuurt u dan een betalingsherinnering en zal overgaan tot het overdragen aan een incassobureau indien niet aan de betalingsverplichtingen voldaan wordt. Vlindertijd behoudt het recht de behandeling te stoppen dan wel op te schorten tot aan de betalingsverplichting is voldaan.
 5. Uw behandelaar bij Vlindertijd hanteert een beroepscode en is gebonden aan beroepsgeheim waarin hij/zij zich verplicht informatie vertrouwelijk te behandelen. Indien u meer informatie wenst over het beroep van de psycholoog en de rechten van de cliënt kan u steeds de website van de psychologencommissie raadplegen: compsy.be.
 6. De duur van een aanbod is steeds aangegeven op de website van vlindertijd, vlindertijd.be.
 7. Indien de behandelaar de afspraak afzegt dan vervalt de verplichting tot betaling van het consult.
 8. De individuele coaching wordt best in onderling overleg afgerond omwille van een goede continuïteit. Indien u echter de individuele coaching of gesprekken vroegtijdig wenst af te ronden, gelieve dit dan ter sprake te brengen zodat we de individuele coaching samen kunnen beëindigen. Zo nodig kan ik u ook verder doorverwijzen naar een klinisch psycholoog-psychotherapeut of naar een behandelaar die u kan begeleiden.
 9. Als tijdens de coaching blijkt dat ik niet de geschikte persoon ben voor uw vraagstelling, dat de vraagstelling niet aansluit bij mijn werkwijze, competenties of mogelijkheden, dan zal ik steeds doorverwijzen naar een behandelaar, zoals de huisarts of een klinisch psycholoog-psychotherapeut.
 10. Wanneer de voorwaarden van de cliënt strijdig zijn met de voorwaarden van Vlindertijd, dan zijn de voorwaarden van Vlindertijd van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de cliënt doet aan het voorgaande niet af.
 11. Vlindertijd heeft een klachtenprocedure, mochten er klachten zijn over de geboden zorg binnen de praktijk dan kunt u dit kenbaar maken aan uw behandelaar. Klachten over geleverde diensten moeten door de cliënt schriftelijk bevestigd worden. Het uiten van een klacht ontslaat de cliënt niet van zijn betalingsverplichting.
 12. Van deze overeenkomst kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
 13. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Vlindertijd en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk kennis, tenzij Vlindertijd er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.
 14. Coaching is steeds een inspannings- en middelenverbintenis, geen resultaatsverbintenis.
 15. Vlindertijd heeft geen crisisdienst. In geval van crisis dient u contact op te nemen met de hulpdiensten.
 16. Men kan enkel inschrijven voor een volledige reeksen in het aanbod.
 17. De deelnemers kunnen telefonisch of via de website een optie nemen voor een plaats. U ontvangt dan een uitnodiging tot betaling. Pas na betaling van het volledige bedrag is de inschrijving definitief. Nadat Vlindertijd de betaling ontvangen heeft, krijgt u enkel via e-mail een bevestiging van betaling.
 18. Na het ontvangen van de opdracht tot betaling heeft de deelnemer van een kamp tien werkdagen tijd om de betaling uit te voeren. Wanneer de betaling Vlindertijd niet tijdig bereikt, vervalt automatisch de optie en wordt de plaats doorgegeven aan een reservekandidaat.
 19. Bij het afzeggen van afspraken of deelname gelden de volgende regels. Consulten welke minimaal 24 uur van te voren afgezegd wordt, zal niet in rekening gebracht worden. Indien een consult niet minimaal 48 uur van te voren afgezegd wordt, zal 85,00 euro per consult in rekening gebracht worden, behalve in uitzonderlijke omstandigheden. Bij afzeggen van een andere activiteit van Vlindertijd gelden volgende regels. Indien de activiteit nog niet betaald was, dan kunnen wij de inschrijving kosteloos annuleren, indien dit minimaal 5 werkdagen voor aanvang van de activiteit werd geannuleerd. Indien de activiteit betaald is, dan zijn er 3 mogelijkheden: In geval van vroegtijdige annuleren (minstens 5 werkdagen voor aanvang van de activiteit) kunnen wij het inschrijfbedrag terugstorten; in geval van ziekte of ongeval moet uw schriftelijke aanvraag tot terugbetaling en doktersattest moet ons uiterlijk 5 werkdagen na afloop van de activiteit bereiken, waarna wij het inschrijfbedrag kunnen terugstorten en; in alle andere gevallen laat  u ons op voorhand schriftelijk weten dat de inschrijving niet kan doorgaan, dan kunnen wij u een waardebon bezorgen t.w.v. het inschrijvingsbedrag (min  10 euro administratiekosten per activiteit(sdag)) die u kunt gebruiken voor de betaling van een ander Vlindertijd activiteit.
 20. Vlindertijd kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en /of schade aan de door de deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen.
 21. In uitzonderlijke omstandigheden of bij te weinig inschrijvingen kan een organisatie (kamp, groepscoaching, evenement, …) geannuleerd worden of veranderen van locatie. Wij zorgen steeds voor een alternatief of betalen u het reeds betaalde inschrijvingsgeld integraal terug.
 22. Eventuele klachten dienen schriftelijk te gebeuren, 5 werkdagen na het kamp. U kan hiervoor ook het online evaluatieformulier gebruiken.
 23. Het vermelde inschrijvingsbedrag omvat alle kosten, materiaal, accommodatie, begeleiding, opvang, verzekering en vieruurtje. Een lunchpakket wordt door de deelnemers zelf meegebracht.
 24. De adresgegevens van de deelnemers komen terecht in het bestand van Vlindertijd. Vlindertijd kan uw naam en adres niet doorgeven aan derden. (wet op de privacy van 8/12/1992)
 25. Vlindertijd neemt op de kampen foto’s van de activiteiten en de deelnemers. Deze foto’s kunnen gebruikt worden voor de website, de brochure en publicitaire doeleinden. Indien u niet wenst dat een foto van uw zoon / dochter hiervoor gebruikt wordt, dient u dit schriftelijk te melden. Uiteraard zullen we dit respecteren.
 26. Kortingen die toegekend worden, staan vermeld op de website. De kortingen zijn niet cumuleerbaar en worden automatisch verrekend. Onrechtmatig verkregen kortingen worden teruggevorderd. Kortingen worden niet terugbetaald. U ontvangt hiervoor een waardebon.

Door het maken van een afspraak en/of een betaling uit te voeren naar Vlindertijd bevestigt u de algemene voorwaarden gelezen te hebben en verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

Vlindertijd comm V

BE0677.896.376

Erkenningsnummer 872117691 

Partner van 

 

Elienmabbe@vlindertijd.be

Leenstraat 30
Roeselaarsestraat 33/1

8870 Izegem

0472 33 95 08